Artikel 1. Definities

1. Bonafide Incassobureau: de wederpartij bij de Overeenkomst met de Opdrachtgever en gebruiker van de onderhavige
algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
2. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die Bonafide Incassobureau verzoekt om voor hem of haar incassowerkzaamheden uit te
voeren en wederpartij bij de Overeenkomst met Bonafide Incassobureau in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
3. Schuldenaar: de (rechts)persoon die een opeisbare schuld heeft aan de Opdrachtgever.
4. Overeenkomst: de afspraak tussen Bonafide Incassobureau en de Opdrachtgever tot het verrichten van incassowerkzaamheden.
5. Incassowerkzaamheden: alle werkzaamheden die door Bonafide Incassobureau in opdracht van de Opdrachtgever worden
verricht ter verkrijging van voldoening van een vordering.
6. Partijen: Bonafide Incassobureau en Opdrachtgever gezamelijk, en ieder afzonderlijk “Partij”.
7. Schriftelijk: onder ” schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld
via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten waarop Bonafide Incassobureau
deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is
uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op
deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Bonafide Incassobureau uitdrukkelijk en schriftelijk
zijn aanvaard.
3. Wanneer door Bonafide Incassobureau gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige
algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te
eisen. De opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Bonafide Incassobureau onderhavige
voorwaarden soepel toepast.
4. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zal ieder van deze (rechts)personen
of ondernemingen hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Bonafide Incassobureau gesloten
Overeenkomst.
5. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Bonafide Incassobureau, voor de uitvoering
waarvan derden dienen te worden betrokken.
6. Indien een of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Bonafide
Incassobureau in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende
bepaling komen te vervallen en treedt alsdan een door Bonafide Incassobureau vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en
vergelijkbare bepaling in de plaats.
7. Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de
toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met Bonafide Incassobureau gesloten Overeenkomst in te stemmen.
8. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Opdrachtgever en Bonafide Incassobureau gesloten Overeenkomst en de
algemene voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.
9. Bonafide Incassobureau behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde
voorwaarden treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en gelden ook ten aanzien van reeds gesloten
Overeenkomsten. Bonafide Incassobureau zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Opdrachtgever toezenden.
Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Opdrachtgever in werking, zodra hem de
wijziging is medegedeeld.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

1. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Bonafide Incassobureau eerst dan tot stand nadat Bonafide Incassobureau
een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist
en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddelijk en schriftelijk protesteert.
2. Indien opdrachtgever mondeling akkoord gaat met de offerte en er mee instemt, of die indruk wekt, dat Bonafide Incassobureau
werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de opdracht vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd en komt
de Overeenkomst tot stand op het moment dat Bonafide Incassobureau begint met het verrichten van haar incassowerkzaamheden.
Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Bonafide Incassobureau verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele
offerte af te wachten of teneinde een offerte voor de vervolgwerkzaamheden te kunnen opstellen.
3. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Bonafide Incassobureau slechts, indien deze
door Bonafide Incassobureau schriftelijk zijn bevestigd.
4. Voor incassowerkzaamheden waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden,
wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven,behoudens schriftelijk bezwaar binnen 7 werkdagen
na factuurdatum.

Artikel 4. Doel en uitvoering van de Overeenkomst

1. Bonafide Incassobureau stelt zich ten doel, in opdracht en voor rekening van derden, vorderingen van derden, in geldende valuta
uitgedrukt, langs buitengerechtelijke wegen, of- indien nodig- met behulp van derden (juristen of juridische geschoolde(n) langs
gerechtelijke weg te incasseren. Bonafide Incassobureau tracht de volgende bedragen in de volgende volgorde te incasseren:
*   Wettelijke incassokosten;
*   De hoofdsom of een restant hiervan:
*   De wettelijke of contractueel overeengekomen rente;
2. De Overeenkomst wordt door Bonafide Incassobureau naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap, uitgevoerd. Ten aanzien van de overeengekomen incassowerkzaamheden en het resultaat te dien aanzien, is er
slechts sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Bonafide Incassobureau.
3. Bonafide Incassobureau bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoerd.
Bonafide Incassobureau is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van
artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5. Werkwijze

1. Bonafide Incassobureau probeert eerst de schuldvordering minnelijk te incasseren, daarna gaat Bonafide Incassobureau over
tot gerechtelijke incasso. Bonafide Incassobureau gaat eerst tot gerechtelijke incasso over na daartoe toestemming van de
Opdrachtgever te hebben verkregen.
2. Bij een gerechtelijke incasso zal Bonafide Incassobureau te toegewezen proceskosten en executiekosten op de schuldenaar
trachten te verhalen. De Opdrachtgever blijft echter zelf aansprakelijk voor deze kosten.
3. Bonafide Incassobureau neemt zelfstandig de maatregelen die nodig zijn om de vordering (buiten)gerechtelijk te vorderen,
daarbij rekening houdende met het belang van de schuldvoering en de spoedeisendheid.
4. Bonafide Incassobureau voert met de Opdrachtgever overleg over:

a. Instellen van een gerechtelijke procedure
b. Een betalingsvoorstel in termijnen
c. Een voostel tot finale kwijting
5. Er bestaat tussen Opdrachtgever en Bonafide Incassobureau geen gezagsverhouding. Dit betekent in de praktijk dat de mate
van zeggenschap van de Opdrachtgever over de wijze waarop Bonafide Incassobureau de incassowerkzaamheden verricht
beperkt is. Bonafide Incassobureau voert de incassowerkzaamheden derhalve naar eigen inzicht uit. De Opdrachtgever kan
slechts aanwijzingen van algemene aard geven. Bonafide Incassobureau is echter niet verplicht deze aanwijzingen op te volgen.

Artikel 6. Verplichtingen van de Opdrachtgever:

1. Opdrachtgever dient de vordering(en) ter incasso over te dragen aan Bonafide Incassobureau tezamen met alle noodzakelijke
stukken zoals: algemene voorwaarden, facturen, herinneringen en desbetreffende correspondentie terstond na eerste aanvraag
van Bonafide Incassobureau. Tevens dient de Opdrachtgever Bonafide Incassobureau elke mogelijkheid te bieden gebruik te
maken van alle bewijsmiddelen waaronder ook getuigen en diens verklaringen. Voorts dient de Opdrachtgever alle noodzakelijke
en behulpzame informatie en gegevens over de Schuldenaar, de schuldvordering en de (volledige) historie daarvan te
verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de aangeleverde informatie en gegevens. Bonafide Incassobureau is
niet verplicht de juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie en gegevens te controleren. Mocht Opdrachtgever aan de
juistheid of volledigheid van bepaalde gegevens twijfelen dan geeft Opdrachtgever dit schriftelijk te kennen aan Bonafide-
incassobureau.
2. De Opdrachtgever verplicht zich ertoe de Schuldenaar die met hem rechtstreeks contact opneemt naar Bonafide Incassobureau
te verwijzen, correspondentie door te sturen en betalingen per omgaande door te geven.
3. Indien de Opdrachtgever na het aangaan van de Overeenkomst alsnog correspondentie of andere documentatie ontvangt stelt
Opdrachtgever Bonafide Incassobureau hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte en stelt de Opdrachtgever deze in het bezit
van of ter beschikking aan Bonafide Incassobureau.
4. Opdrachtgever zal, na het aangaan van de Overeenkomst met Bonafide Incassobureau inzake de uit handen gegeven
vorderingen, geen correspondentie of acties van welke aard dan ook, richting de Schuldenaar ondernemen. Ook zal de
Opdrachtgever de vordering op de Schuldenaar niet aan een andere partij ter (buiten)gerechtelijke invordering overdragen of
daartoe aan een andere partij opdracht geven.

Artikel 7. Staken van de incassowerkzaamheden:

1. Direct na het aangaan van de Overeenkomst neemt Bonafide Incassobureau de overeengekomen incassowerkzaamheden
ter hand, tenzij Bonafide Incassobureau meent de incasso vordering te moeten weigeren, omdat:
a. niet voldaan is aan hetgeen bepaald is in deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst;
b. de te incasseren vordering in strijd is met de wet, de openbare orde, de goede zeden of anderzins op (morele) bezwaren
sluit;
c. voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie en gegevens niet, niet tijdig of niet conform de afspraken
ter beschikking van Bonafide Incassobureau zijn gesteld of dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens
Bonafide Incassobureau voldoet.
2. Wordt het incasseren van een vordering na opdracht van de Opdrachtgever gestaakt of adviseert Bonafide Incassobureau
af te zien van verdere vervolging, vanwege later gebleken onvoorziene onzekerheden, onvolledigheden of onjuistheden
als gevolg van fouten aan de zijde van de Opdrachtgever, dan heeft Bonafide Incassobureau recht op een vergoeding
van 10% van de gevorderde hoofdsom met een minimum van 45 euro.

Artikel 8. Kosten:

1. Bonafide Incassobureau brengt bij de Opdrachtgever geen incassoprovisie, dossierkosten of andere verborgen kosten in
rekening.
2. De buitengerechtelijke incassokosten alsmede de wettelijke handelsrente worden bij de Schuldenaar in rekening gebracht.
De wettelijke incassokosten komen toe aan Bonafide Incassobureau.
3. Bij inschakeling van derden zullen deze kosten zonder opslag of korting integraal worden doorbelast aan de Opdrachtgever.
4. De door Bonafide Incassobureau betaalde voorschotten van welke aard dan ook zullen aan de Opdrachtgever in rekening
worden gebracht ook in het geval dat een eventuele gerechtelijke procedure al dan niet op tegenspraak van de
Schuldenaar wordt verloren.
5. Tegenprestaties, van de schuldenaren of derden, voor zover deze het gevolg zijn van enig verzuim aan de zijde van de
Schuldenaar worden geldelijk gemaakt bij de Opdrachtgever.

Artikel 9. Betalingen door de Schuldenaar:

1. Betalingen van de Schuldenaar gedaan aan Bonafide Incassobureau of rechtstreeks aan de Opdrachtgever zijn in eerste
instantie ter voldoening van de incassokosten en komen direct toe aan Bonafide Incassobureau en zijn onmiddelijk opeisbaar.
2. Vanaf de datum van het aangaan van de Overeenkomst moeten betalingen, die door de Schuldenaar rechtstreeks aan de
Opdrachtgever worden voldaan, terstond worden gemeld aan Bonafide Incassobureau. Deze betalingen worden als incasso
resultaat beschouwd.
3. Op de afrekening naar de Opdrachtgever toe worden, van de door de Schuldenaar aan Bonafide Incassobureau of de
Opdrachtgever betaalde bedragen, zowel de buitengerechtelijke kosten evenals de voorschotten in mindering gebracht
op de hoofdsom.
4. De buitengerechtelijke incassokosten, zoals die per 1 juli 2012 gelden, worden berekend volgens het besluit van 27 maart
2012, houdende regels ter normering van de vergoeding voor de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (besluit
voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten).

Artikel 10. Facturatie en betaling:

1. Bonafide Incassobureau kan voor, maar ook tijdens de uitvoering van een Overeenkomst van Opdrachtgever, gehele of
gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Bonafide Incassobureau de
nakoming van zijn verplichtingen mag opschorten.
2. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Bonafide Incassobureau aan
te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
Bonafide Incassobureau is gerechtigd de facturen digitaal te verzenden.
3. Na het verstrijken van de betaaltermijn verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor een
nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is Bonafide Incassobureau gerechtigd de incassowerkzaamheden
op te schorten. Indien de opschorting langer duurt dan 30 dagen is Bonafide Incassobureau gerechtigd de opdracht in
onvoltooide staat te beëindigen. Alle kosten en schaden voortvloeiend uit opschorting of voortijdige beëindiging komen
voor rekening en risico van Opdrachtgever.
4. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1%
per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Gedeelten van een
maand worden als volle maand beschouwd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Bonafide Incassobureau maakt ter
verkrijging van voldoening- zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van Opdrachtgever.
in dat geval is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een
minimum van € 150,00. Voor consumenten geldt een percentage van ten minste 5% met een minimum van € 45,00.
Indien de werkelijk door Bonafide Incassobureau gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen
deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
5. Indien Opdrachtgever meent dat een factuur onjuist is, dient Opdrachtgever binnen 5 Werkdagen na de factuurdatum
schriftelijk zijn bezwaren aan Bonafide Incassobureau kenbaar te maken. De betalingsverplichting blijft te allen tijde
staan. Betaling mag dan ook niet worden opgeschort.
6. Indien er op grond van feiten en omstandigheden redelijke twijfel kan bestaan of Opdrachtgever aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, heeft Bonafide Incassobureau het recht van Opdrachtgever financiële zekerheid
te verlangen in de vorm van een borgstelling voor het factuurbedrag.
7. Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van
Bonafide Incassobureau en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Bonafide Incassobureau onmiddelijk
opeisbaar zijn.

Artikel 11. Duur en beëindiging van de Overeenkomst:

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst na een jaar, met
inachtneming van een termijn van zes maanden schriftelijk te beëindigen.
2. Bonafide Incassobureau is na beëindiging van de Overeenkomst gerechtigd de in behandeling zijnde vorderingen ter
incasso tot het einde uit te voeren, met in acht neming van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
3. Bonafide Incassobureau behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van redenen, opdrachten niet te aanvaarden of
een reeds aanvaarde opdracht te beëindigen, indien de aard van de opdracht of handelingen van de Opdrachtgever
daar aanleiding toe (kunnen)geven.
4. Een incasso procedure kan onder meer beëindigd worden als:
a. de schuldenaar, bij Bonafide Incassobureau geen bekende woon en/of verblijfplaats heeft;
b. de schuldenaar is overleden;
c. de schuldenaar in staat van een faillissement verkeert of surseance van betaling is aangevraagd;
d. indien een minnelijke schikking niet mogelijk is en een gerechtelijke procedure wordt afgeraden.
5. De Overeenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de Schuldenaar alle verschuldigde
bedragen heeft voldaan, inclusief de verschuldigde renten en kosten.

Artikel 12. Aansprakelijkheid:

1. Bonafide Incassobureau is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever heeft geleden, als gevolg van
een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de schade aan haar kan worden toegerekend op
grond van opzet of grove schuld.
2. Bonafide Incassobureau is niet aansprakelijk voor schade door derden geleden ten gevolge van handelingen,
die op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever zijn verricht. De Opdrachtgever is gehouden Bonafide –
Incassobureau te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van door derden geleden schade, ten gevolge
van een door de Opdrachtgever aan Bonafide Incassobureau verstrekte opdracht.
3. Indien Bonafide Incassobureau aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, is de aansprakelijkheid van
Bonafide Incassobureau te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de verzekeraar
ter zake van de door Bonafide Incassobureau afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt
uitgekeerd met een maximom van € 250.000, te vermeerderen met het eigen rtsico van Bonafide Incassobureau
van € 1.000 per geval.
4. Bonafide Incassobureau voert haar werkzaamheden naar eer en geweten uit en kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor de gevolgen van het verrichten van incasowerkzaamheden ten aanzien van een onterechte,
oninbare of niet- opeisbare incasso of gevolgen die ontstaan als gevolg van onderzoek of recherche, op grond
waarvan door wie dan ook foutieve beslissingen zijn genomen. Dit geldt ook indien de afzonderlijk ter incasso
aangeboden vorderingen betrekking hebben op : minderjarigen, overleden personen, personen die in het
buitenland woonachtig zijn of resideren, vorderingen die op datum van overdracht verjaard zijn.

Artikel 13. Verjaringstermijn:

De termijn waarbinnen Opdrachtgever Bonafide Incassobureau tot vergoeding van schade kan aanspreken, is
in alle gevallen beperkt tot 1 jaar na het ontstaan van schade, dan wel het moment waarop de schade
redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt.
De aansprakelijkheid van Bonafide Incassobureau vervalt in ieder geval na ommekomst van 1 jaar na het uitvoeren
van de incassowerkzaamheden waaruit de schade voortvloeit.

Artikel 14. Overmacht: 

Indien Bonafide Incassobureau zijn verplichtingen niet tijdig kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare
oorzaak, waaronder begrepen ziekte, worden de verplichtingen opgeschort tot het moment dat Bonafide Incassobureau
in staat is de verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever hierover onmiddelijk na het
optreden van een dergelijke zaak.

Artikel 15. Informatie en bescheiden:

1.  Informatie en bescheiden, verkregen tijdens de uitvoering van de incassowerkzaamheden door Bonafide Incassobureau
en niet door de Opdrachtgever, blijven te allen tijde eigendom van Bonafide Incassobureau.
2.  Op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zal Bonafide Incassobureau inzage geven in de boekhouding van een door
Opdrachtgever verstrekte opdracht, waaronder inzage in het door Bonafide Incassobureau gevormde dossier,
termijnbewaking en afrekenbescheiden, met betrekking tot de overgedragen vorderingen ter incasso.
3.  Indien de Overeenkomst door de Opdrachtgever of Bonafide Incassobureau wordt beëindigd, zal Bonafide Incassobureau
op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever meewerken aan overdracht van het dossier aan een derde partij.
Bonafide Incassobureau heeft het recht om hiervoor redelijke kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen en
deze medewerking pas te verlenen op het moment dat deze kosten door de Opdrachtgever aan Bonafide Incassobureau
zijn voldaan.

Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze:

1. Op alle door Bonafide Incassobureau gesloten en te sluiten Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.
2. Alle geschillen- daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd- welke
ontstaan naar aanleiding van andere Overeenkomsten welke uitvloeisel zijn van een dergelijke Overeenkomst, zullen
worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Bonafide Incassobureau,
tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Bonafide Incassobureau met de
Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.