header980x275

Zakelijke huurincasso

Als u bedrijfsruimte verhuurt kan het gebeuren dat de huurder niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen 
voldoet. Als aanmanen en sommeren van uw kant niet helpt dan kunt u Bonafide incassobureau inschakelen
om de vordering voor u te innen. De incasso vindt plaats op grond van de artikelen 7:230aBW. Er is derhalve 
een wettelijke grond om de u toekomende huurpenningen te innen.

Incasso op basis van no cure, no pay

Bonafide Incassobureau hanteert het principe van no cure no pay als het gaat om de buitengerechtelijke 
invorderingskosten. Als u uw vordering bij ons indient ter incassering dan krijgt u dus niet te maken met 
allerlei kostenposten zoals dossierkosten en opstartkosten.

Buitengerechtelijke huurincasso geniet de voorkeur

Een buitengerechtelijke invordering van uw huurachterstand geniet altijd de voorkeur boven een gerechtelijke 
procedure. Ten eerste duurt het langer voordat er een uitspraak is en de betalingen hopelijk weer op gang komen. Ten tweede zijn de kosten voor de debiteur uiteraard hoger, wat kan leiden tot nog meer financiële 
problemen, aangenomen dat de huurachterstand niet zomaar is ontstaan.

Als het nodig is wordt een gerechtelijke procedure gestart

Als een minnelijke regeling niet mogelijk is, kan Bonafide incassobureau voor u de gang naar de rechter
maken. Het is dan tevens mogelijk om de huurovereenkomst te laten ontbinden. Via een buitengerechtelijke
procedure kan dit meestal niet, omdat de huurdersbescherming dit in de weg staat. Maar de rechter kan wel
degelijk uitspraak doen dat de huurder moet vertrekken.

De beslissing van de rechter is vaak in het voordeel van de verhuurder

Als kan worden aangetoond dat de huurder minimaal 3 maanden in gebreke is gebleven met het betalen 
van de huur, is de kans van slagen van een gerechtelijke procedure groot. Zeker als ook een minnelijke 
regeling niet bleek te werken. Huurders zijn doorgaans huiverig voor dreigende huuropzegging en 
ontruiming, wat in sommige gevallen ertoe kan leiden dat de huurachterstand alsnog wordt voldaan, eventueel 
met een betalingsregeling.